北大坚不可摧
1:5
日月光华
Jianhan Guo/郭小江
3 : 2
Zhou, Chiping /Xiao, Hanyu
Ziang Hu/Ye Yuan
0 : 3
Wei Lu/Eugene Jin
Huichu Liu🌹
0 : 3
Kelly Bu🌹
Jianhan Guo
0 : 3
Zhou, Chiping
郭小江
1 : 3
Eugene Jin
Ye Yuan/Huichu Liu🌹
1 : 3
Xiao, Hanyu/Kelly Bu🌹
Ziang Hu
0 : 0
Wei Lu